Sede electrónica Concello de Malpica de Bergantiños

11:51:24 Mércores 17 de xullo 2024
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude de licenza de edificación

A Solicitude de Licenza de Edificación deberá presentarse para os seguintes actos de uso do solo e do subsolo:

 • Os actos de edificación e uso do solo e do subsolo que, consonte a normativa xeral de ordenación da edificación, precisen de proxecto de obras de edificación.
 • As intervencións en edificios declarados bens de interese cultural ou catalogados polas súas singulares características ou valores culturais, históricos, artísticos, arquitectónicos ou paisaxísticos.
 • A localización de casas prefabricadas, piscinas e instalacións similares, xa sexan provisionais ou permanentes.

(Art. 142.2 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia).

Preferentemente de forma telemática a través do botón "Iniciar trámite". Se a persoa interesada non utiliza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

NOTA:  A documentación técnica tramitada a través da plataforma de traballos profesionais do COAG ou outros colexios profesionais non terá que ser achegada; só se terá que indicar na instancia o código correspondente.

 • Solicitud de licencia de edificación.
 • Proxecto técnico, asinado por persoal técnico competente e co visado colexial nos casos previstos na lexislación vixente. 
 • Fotografías da parcela, ou do ámbito afectado pola obras.
 • Nomeamentos de persoal técnico director de obra e coordinador de seguridade e saúde, no seu caso. 
 • Localización sobre plano catastral da parcela coa referencia catastral completa.
 • Folla de Estatística de Vivenda e de Edificación (en caso de obras de edificación).
 • Copia de autorizacións sectoriais (de ser legalmente esixibles, augas, estradas, ...)
 • Copia da solicitude de ocupación de vía pública, no caso de ser necesaria.
 • Compromiso de conexión cos servizos cando estos se impranten, no seu caso.
 • Xustificante de pago de taxas segundo a/as ordenanza/s vixente/s. (ver)

Nome: Solicitude de Licenza de Edificación.

Unidade tramitadora: Urbanismo.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa física ou xurídica.

Órgano de resolución: Alcaldía.

Carácter silencio administrativo: Silencio negativo.

Prazo de resolución: 3 meses.

Recurso aplicable: Potestativo de reposición / Contencioso administrativo.

Taxas/impostos: Consultar as ordenanzas fiscais do apartado de normativa.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite).

                                    Presencial.