Sede electrónica Concello de Malpica de Bergantiños

06:25:05 Sábado 10 de xuño 2023
Estás en:

Detalle trámite

Comunicación previa de cambio na actividade

A Comunicación Previa de Cambio na Actividade deberá presentarse nos casos de cambio de titularidade, dando lugar á transferencia de responsabilidades da anterior á nova persoa titular e nos casos en que se produza calquera cambio relativo ás condicións ou ás características da actividade ou do establecemento que non afecten a seguridade, salubridade ou perigosidade do establecemento.

Se a actividade non conta con licenza, ou non foi previamente comunicada ao Concello, así como cando co traspaso do negocio se modifica a actividade ou se levan a cabo obras no establecemento, deberanse presentar as comunicacións ou solicitudes de licenza que sexan preceptivas.

 • Comunicación Previa de Cambio na Actividad.
 • No caso de actuar en representación, copia dos documentos de identidade da persoa representante e da persoa interesada, coa autorización escrita de esa última ou copia de poder para actuar en representación.
 • Xustificante de pago de taxas segundo a/as ordenanza/s vixente/s. (ver)
 • Comunicación previa por modificación de actividad:
  • Memoria explicativa da actividade que se pretende realizar, coa manifestación expresa do cumprimento de todos os requisitos técnicos e administrativos.
  • Declaración asinada por técnico competente de que se cumpren todos os requisitos para o exercicio da actividade e de que os locais e as instalacións reunen todas as condicións de seguridade, salubridade e as demais previstas no planeamento urbanístico.
  • Autorizacións e informes sectoriais que sexan preceptivos, xunto coa manifestación expresa de que se conta con todos os necesarios para o inicio da obra, instalación ou actividade.
  • Reportaxe fotográfica.
  • No caso de non realizar obras, xustificante de estar dado de alta na Administración de
   Facenda no epígrafe ou epígrafes correspondentes ás actividades ou servizos obxecto da declaración.
  • Escritura da sociedade, poder ou documentación acreditativa da representación, cando
   proceda.
  • Documento acreditativo da disponibilidade do local (título de propiedade ou contrato de arrendamento).
  • Presuposto detallado das obras a realizar, cando proceda.
 • Comunicación previa de cambio de titularidad de actividad:
  • Copia del documento justificativo del cambio de titularidad (escritura de propiedad, contrato de alquiler, etc.)
  • Xustificante de estar dado de alta na Administración de Facenda no epígrafe ou epígrafes correspondentes ás actividades ou servizos obxecto da declaración.
  • Escritura da sociedade, poder ou documentación acreditativa da representación, cando
   proceda.
  • Documento acreditativo da disponibilidade do local (título de propiedade ou contrato de arrendamento).
  • Presuposto detallado das obras a realizar, cando proceda.
  • Fotografías do interior do local e fachada, cando se pretendan realizar obras.

Nome: Comunicación Previa de Cambio na Actividade.

Unidade tramitadora: Urbanismo.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa física ou xurídica.

Taxas/Impostos: Consultar ordenanzas fiscais do apartado de normativa.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite).

                                    Presencial.